fbpx
Bel ons: 054 33 64 68054 33 64 68
slide-1
slide-3
previous arrow
next arrow

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Oasis Trading Suenaert BV

Oasis Trading Suenaert BV
Oasis Garden by Suenaert

Adres
Preulegem 146
9400 – Ninove

Tel.: 054/33 64 68
E-mail: contact@oasisgarden.be

BTW BE0745 911 885

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Oasis Trading Suenaert BV, hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Oogst-, bewerkings- en leveringsvoorbehoud

Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.

De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Niet aan de schuld van de verkoper te wijten is : In het algemeen iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet mee kan worden verlangd.

Te denken is hierbij aan : schade door overmacht, zoals oorlog of oorlogsgevaar, brand, water-, vorst- en stormschade, storingen in de levering van energie, defecten in machinerieën en bedrijfsbezetting. Wij verwijzen hiervoor tevens naar artikel 10.

Artikel 3: Afhalen en leveren

Afhalen

Als je voor “Afhalen in onze winkel” hebt gekozen houden we je via mail op de hoogte van zodra uw bestelling klaar staat.

Indien u voor 20u00 besteld, zal uw bestelling tegen de dag erna (of door de uw gekozen datum) klaar staan in onze winkel.

Leveren

Indien tussen koper en verkoper geen afspraken zijn gemaakt over de verzending, is verkoper gerechtigd te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt. Verzending geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Thuis levering

Als je voor “Thuis levering” hebt gekozen houden we je via mail op de hoogte van zodra uw bestelling wordt verzonden.

De leveringskosten bedragen € 3,95
Wij leveren enkel vanaf € 25.

Hieronder kan je de postcode’s terugvinden die binnen Groot Ninove behoren:

 • 9400
 • 9401
 • 9402
 • 9403
 • 9404
 • 9406
 • 1760

Thuis levering met DPD – België

Als je voor “Thuis levering met DPD” hebt gekozen houden we je via mail op de hoogte van zodra uw bestelling wordt verzonden.

De leveringskosten bedragen € 7,50.

Opgepast, wij leveren enkel de producten uit volgende categorieën met DPD:

 • Bestrijdingsproducten
 • Cadeaubonnen
 • Decoratie
 • Droogbloemen
 • Eeuwige rozen
 • Graszaad
 • Kaarsen & geurstokjes
 • Kaarshouders
 • Kerst
  • Glitter hert
  • Kerst hoepels & kransen
  • Kerst kaarshouders
  • Kerstdecoratie
  • Kerstversiering
  • Notenkrakers
  • Sparkle giftbox
  • Sparkle tree
 • Laseren & graveren op hout
 • Pasen
 • Rainbow love
 • Tuingereedschap
 • Vazen
 • Wilgenkatjes
 • Winterhoezen
 • Zijden bloemstukken

Thuis levering met DPD – Nederland

Als je voor “Thuis levering met DPD” hebt gekozen houden we je via mail op de hoogte van zodra uw bestelling wordt verzonden.

De leveringskosten bedragen € 9,50.

Opgepast, wij leveren enkel de producten uit volgende categorieën met DPD:

 • Bestrijdingsproducten
 • Cadeaubonnen
 • Decoratie
 • Droogbloemen en pampas
 • Eeuwige rozen
 • Graszaad
 • Kaarsen & geurstokjes
 • Kaarshouders
 • Kerst
  • Glitter hert
  • Kerst hoepels & kransen
  • Kerst kaarshouders
  • Kerstdecoratie
  • Kerstversiering
  • Notenkrakers
  • Sparkle giftbox
  • Sparkle tree
 • Laseren & graveren op hout
 • Pasen
 • Rainbow love
 • Tuingereedschap
 • Vazen
 • Wilgenkatjes
 • Winterhoezen
 • Zijden bloemstukken

De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de verkoper de koper hiervan op de hoogte te brengen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. De verkoper kan hiervan dus niet in gebreke worden gesteld.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te doen gelden.

Artikel 5: Betaling

Betaling gebeurd online, direct na de bestelling van de goederen. Hiervoor werken wij samen met Mollie.
Je kan betalen met Bancontact & iDEAL.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en of grove schuld aan de zijde van de verkoper.

De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.

Indien verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 7: Gebruik en garantie

Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.

Artikel 8: Gebreken; klachtentermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Als deze 3 zaken in orde zijn, dan worden de gekochte goederen niet omgeruild of terugbetaald.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen de 24uur na aflevering schriftelijk onder vermelding van het bestelnummer aan de verkoper te melden.

Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

Artikel 9: Informatievoorziening

Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijving, aanbeveling en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk, maar zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en of garantieaanduiding. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of tijdig kan leveren.

Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijk rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 12 gekozen recht dwingendrechtelijk een ander rechter bevoegd verklaren.

In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een andere oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Verkoper blijft te allen tijde bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van de verkoper van toepassing.

Artikel 13: Bestelling annuleren

Uw bestelling kan steeds geannuleerd worden, indien de bestelling nog niet is verwerkt. De terugbetaling gebeurd op het rekeningnummer waarmee je online betaald hebt.

Indien de bestelling door ons geannuleerd moet worden (door bijvoorbeeld een product dat niet meer in voorraad is) gebeurd de terugbetaling op het rekeningnummer waarmee je online betaald hebt.

Opgepast, bestellingen met verse snijbloemen kan niet zomaar geannuleerd worden. Indien de bestelling nog niet is verwerkt kan deze geannuleerd worden. De terugbetaling gebeurd op het rekeningnummer waarmee je online betaald hebt. Indien de bestelling met snijbloemen is verwerkt kan deze niet meer geannuleerd worden.

Google Translate »

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.